Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.GREENFOX.COM.PL

1.      Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2.      Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

3.      Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4.      Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki  poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I.                 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Green Fox Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 8, 65-012 Zielona Góra, NIP 9292077473 (zwany dalej: „Administrator”).

2.      Właścicielem strony internetowej jest Green Fox Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 8, 65-012 Zielona Góra, NIP 9292077473 (zwany dalej: „Właściciel”).

 

II.               CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 

a.      Administrowania stroną internetową;

b.      Personalizowania strony internetowej dla Użytkownika;

c.       Umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;

d.      Dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o Użytkownikach (osoby trzecie nie są w stanie zidentyfikować konkretnego Użytkownika na podstawie tych informacji);

e.      Zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika lub dotyczącymi Użytkownika w związku z witryną;

f.       Zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobieganie oszustom.

 

2.      Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym, m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

3.      Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

III.              ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 

a.      informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

b.      informacje o wizytach Użytkownika i korzystaniu z witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

c.       informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na stronie internetowej;

d.      informacje, które są generowane podczas korzystania ze strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik z niej korzysta;

e.      informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do e-mailem do Administratora na adres: biuro@greenfox.com.pl lub za pośrednictwem strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 

2.      Zanim Użytkownik ujawni dane osobowe osoby trzeciej, musi uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 

IV.             PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.

3.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

V.               PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 

1.      Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.      Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3.      Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4.      Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5.      Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie, np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6.      Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie zobowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7.      Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika i jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, aby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8.      Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

 

VI.             POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 

1.      Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu przygotowania zamówionego towaru  oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora.

2.      Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkownika:

 

a.      w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

b.      w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

c.       w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw administratora (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

 

3.      Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępnianie osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

4.      Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

5.      Niniejsza Polityka Prywatności jest zgoda z przepisami  wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

 

 

VII.            PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe, które administrator przetwarza w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

 

VIII.          BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Administrator podejmie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

2.      Wszystkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika, będą przechowywane na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

3.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 

IX.              PLIKI COOKIES

 

1.      Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowywania strony internetowej  do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2.      Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3.      Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który  po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.

4.      Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

5.      Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6.      Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

7.      Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

8.      Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

9.      Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

 

a.      Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczone w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b.      Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c.       Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d.      Rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny;

e.      Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f.       Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.